Search

Search results

    Justitia belli et pacis in Statu Regni Portugallici fundata :sive Historia Portugalliæ, Inqua quæ ...

    Cocceji, Heinrich von

    Literis Christophori Zeitleri, 1710

    full